Home  |  Program  |  Projekti  |  Romkinje kao preduzetnice  |  Svuda u svetu statistika o zapošljavanju Romkinja je poražavajuća
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Romkinje kao preduzetnice

28. 11. 2019. Niš

Izvor: City radio

Svuda u svetu statistika o zapošljavanju Romkinja je poražavajuća

Realnost romskih žena i devojčica oblikuju višestruki i međusobno isprepletani oblici diskriminacije. Romske žene ne samo da imaju lošije izglede za zapošljavanje i niže plate u odnosu na žene neromskog porekla, već su u većini zemalja Centralne i Istočne Evrope razlike u pogledu mogućnosti na tržištu rada između romsklh žena i muškaraca veće u odnosu na one koje postoje između žena i muškaraca neromskog porekla.

Romske žene beleže lošije rezultate u odnosu na muške pripadnike ove populacije u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i zdravstva. Studija FRA pokazala je da u svim zemljama članicama EU koje su učestvovale u istraživanju, 37% žena Romkinja u odnosu na 50% muškaraca Roma starosti 16-24 godine nastavlja obrazovanje nakon navršenih 16 godina. Učešće Romkinja na formalnom tržištu rada je nisko: u proseku, u državama članicama EU, 21% Romkinja ima plaćen posao, u odnosu na 35% muškaraca Roma.

 Muškarci Romi su češće samozaposleni (25%) ili rade na ad-hoc poslovima (28%) u odnosu na Romkinje (13% odnosno 15%). Udeo Romkinja na neformalnom tržištu rada je veći u odnosu na muškarce Rome, a najčešče obavljaju dnevne poslove u poljoprivredi ili su neformalno zaposlene u domaćinstvima. Pored opšte stambene segregacije i lošeg ekonomsko-socijalnog položaja romskih domaćinstava, barijere sa kojima se mlade Romkinje suočavaju prilikom zapošljavanja uključuju i segregaciju po osnovu zanimanja i privredne grane, niži nivo obrazovanja i tradicionalno shvatanje rodnih uloga prema kojem žene brinu o deci i domaćinstvu. Romska domaćinstva su veća od domaćinstava neromsklh naroda i Romkinje imaju više dece u odnosu na opštu populaciju. Ako se tome doda ograničen pristup sistemu brige o deci, onda je to velika prepreka za zapošljavanje Romkinja. Romi stupaju u brak rano, a brak nameće određeni obrazac ponašanja, pogotovo u oblasti obrazovanja.

Istraživanje u državama članicama EU je pokazalo da se samo 6% Romkinja starosti 16-17 godina, koje su u braku ili vanbračnoj zajednici, nalazi u sistemu obrazovanja u odnosu na 36% žena neromskog porekla koje pripadaju istoj starosnoj grupi. Romkinje stare 16-17 godina koje su u braku ili vanbračnoj zajednici češće su domaćice u odnosu na neudate Romkinje iste starosne dobi (42% odnosno 16%). Mlade Romkinje — kao i mlade žene neromskog porekla — suočavaju se sa dodatnom diskriminacijom prilikom zapošljavanja, kada im se, npr. uskraćuje zaposlenje zato što postoji mogućnost da u skorom periodu ostanu trudne ili se pak od njih zahteva da se podvrgnu testovima trudnoće. Situacija na tržištu rada i diskriminacija sa kojom se suočavaju romske žene imaju očigledan uticaj na sveukupni ekonomsko-socijalni položaj domaćinstava, ali su posledice vidljive i na individualnom planu kao i u međusobnim odnosima u domaćinstvu.

Iskustvo na globalnom nivou pokazuje da stanje nedovoljne osnaženosti žena ima višestruki uticaj na decu i značajan je uzrok međugeneracijskog siromaštva. U mnogim romskim porodicama, ograničene mogućnosti žena da učestvuju u donošenju odluka na nivou domaćinstva lišava ih mogućnosti ličnog izbora i izbora majčinstva, odnosno mogućnosti da kontrolišu rađanje, da se slobodno kreću u zajednici, da ostvare svoja politička, ekonomska i socijalna prava. Nepoverenje prema državnoj administraciji i javnim ustanovama Mnogi Romi trpe diskriminaciju u odnosima sa institucijama, kao što su škole, biroi rada i druge javne ustanove na centralnom i lokalnim nivoima. Ovakvo iskustvo doprinosi široko raspostranjenom utisku među Romima da se na njih ne primenjuje princip jednakosti pred zakonom. Ako se tome doda i nizak nivo zaštupljenosti Roma u političklm telima, onda to negativno utiče na njihovo poverenje u državne organe i narušava njihovu veru u to da će oni imati stvarne koristi od državnih programa — što, u krajnjem, za posledicu ima negativan rezulat programa i politika tržišta rada. Na ostvarivanje prava utiče i nedostatak svesti romske populacije o mogućnosti pravne zaštite protiv diskriminacije ili, pak, nedostatak pravne pomoći u postupku podnošenja zahteva i ulaganja žalbi. Ovo je ozbiljan problem, budući da je svest o ljudsklm pravima, o tome na koji način se moguće odupreti i boriti protiv diskriminatorskih politika i o tome kako se prava mogu zahtevati i garantovati, osnovni preduslov za efikasno ostvarivanje tih prava. 

Serijal je realizovan uz kofinansiranje Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

Ostavi komentar

antiRobotImage

Najčitanije

Najviše komentara